REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiązuje od 01.04.2021 r.

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Sklep internetowy cukierni Expressowa, działający pod adresem www.Expressowa.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym, za pomocą którego są sprzedawane produkty  znajdujące się w jego ofercie tj. wyroby ciastkarskie oraz lody, prowadzony jest przez Społem GSS, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań

KRS: 0000064950      NIP: 7770000494     REGON: 000785277, zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Sprzedającym.

2. Kontakt ze Sprzedawcą:
a) Adres pocztowy:
ul. Wilczak 3
61-623 Poznań

b) adres e-mail:
cukiernia@expressowa.pl

c) Numer telefonu:
691-888-013/014

3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Stronami umowy sprzedaży są osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym.

5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego przestrzegania.

§ 2
[Składanie i realizacja zamówień]

1. Na stronach Sklepu Internetowego prezentowane są produkty świeże, produkowane z najwyższej jakości składników. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione towary do Klienta bez wad.

2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

3. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są produktami dostępnymi. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której towar jest niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie.

4. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.

5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów oraz zmiany poszczególnych cen produktów, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen towarów nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.

7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla stron określonych w § 1, pkt 4, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

8. Łączna cena produktu z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem z obowiązkiem zapłaty na stronie Sklepu Internetowego..

9. Realizacja zakupu produktu przez Kupującego jest możliwa bez rejestracji lub po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto w Sklepie Internetowym.

10. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego Expressowa.pl - 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok, przy czym Kupujący może złożyć zamówienie najpóźniej do godz. 13.00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia. W przypadku zamówień na wyroby okolicznościowe zamówienia należy składać z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem.

11. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może z techniki wykonywania zdjęć.   W przypadku zamawiania produktów na wagę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/-10%.

12. Aby dokonać zamówienia wystarczy:

– wybrać produkty, ich rodzaj oraz ilość, w zależności od danego produktu, i dodać je do koszyka,

– przejść do koszyka, wypełnić formularz dostawy (tj. adres dostawy, wybrać formę płatności oraz wybrać z kalendarza dzień dostawy chyba, że towar ma być dostarczony na dzień następny , a został zamówiony do godz. 13.00) ,

– zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz wyrazić poszczególne potwierdzenia i zgody, w tym zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego,

– opłacić zamówienie, chyba, że we wcześniejszym kroku wybrano opcję płatności przy odbiorze.

Jeżeli Kupujący korzysta z kodu rabatowego powinien go wpisać w przeznaczonym do tego polu, przed momentem potwierdzenia złożenia zamówienia.

13. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. W tej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany, jeżeli podane przez niego dane tylko to umożliwią.

14. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. 

15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień za pobraniem (płatnych przy odbiorze) – po tym, jak do Sprzedawcy dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
b) w przypadku realizacji zamówień płatnych z góry – w chwili wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy. Płatności za zamówienia płatne z góry można dokonywać online.

16. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

§ 3
[Warunki płatności i wysyłki towaru]

1. Płatność za zakupione produkty może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego:
a)
przy odbiorze osobistym w cukierni - płatność gotówką , kartą lub on-line
b) przy dostawie kurierem - płatność tylko on-line

2. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem kurierów Sprzedawcy od poniedziałku do soboty w godzinach 11 -15

3. Opłaty za przesyłkę i czas dostarczenia produktów:
a) wartość opłaty na terenie miasta Poznania 19,99 zł
b) zamówienia na terenie miasta Poznania powyżej 200  - dostawa gratis    
c)odbiór osobisty w cukierni Expressowa Poznaniu przy ul. Wilczak 3  - 0 zł

4. Przesyłka jest realizowana przez Sprzedawcę dopiero w momencie rejestracji wpływu płatności na konto Sklepu Internetowego ( dotyczy płatności On-line ).

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar przez Kupującego ( dotyczy wyrobów okolicznościowych , które należy zamawiać z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem ).

Dostawy towarów odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 11 – 15, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – Sprzedawca nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy.

6. Do każdego przesłanego towaru Sprzedawca załącza dowód zakupu w postaci paragonu. Faktury VAT są wystawiane na wyraźne życzenie Kupującego.

7. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Poznania.

§ 4
[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) gdy :                                                     

- towar został wykonany na zamówienie zgodnie ze wskazówkami Kupującego

- towar jest nietrwały i może ulec zepsuciu ( np. artykuły spożywcze o krótkiej dacie przydatności do spożycia )

- towar został rozpieczętowany lub zabezpieczenia, jakie umieścił na nim Sprzedawca zostały uszkodzone, zaś ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie można ponownie dopuścić do obrotu.

§ 5
[Reklamacje]

1. Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad. 

2. Kupujący przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych towarów.

3. Ze względu na specyfikę towarów reklamacje prosimy składać niezwłocznie po wykryciu wady, drogą e-mailową na adres : cukiernia@expressowa.pl

Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i będzie przez nas wnikliwie rozpatrzona. Po zdiagnozowaniu problemu przedstawimy odpowiednie propozycje rekompensaty.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych , zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca -  „Społem” Gastronomiczna Spółdzielnią Spożywców z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: IOD), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@spolem-gss.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

4. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży,  kontaktu z Państwem, a także dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez administratora danych produktów i usług.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane.

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.


8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
§ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
§ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
§ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
§ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
§ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
§ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
§ wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

POLIYKA PLIKÓW "COOKIES"

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome:

 www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.